Khóa tiếng Anh thương mại

Khóa này được đào tạo tại cơ sở Ayala

– Trình độ tối thiểu để tham gia khóa học Tiếng Anh thương mại là học sinh từ trình độ IMS 3 trở lên.
– Khóa học này dành cho những người muốn tập trung vào tiếng Anh thương mại hơn là tiếng Anh hàng ngày và chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn xin việc, đi công tác và gặp gỡ đối
tác.
– 8 lớp học dành cho khoá tiếng Anh thương mại 1/ 4 lớp học dành cho khoá tiếng Anh thương mại 2.
– Bài kiểm tra tiến bộ được thực hiện 4 tuần một lần cho mỗi học sinh. (Bắt buộc đối với khoá Tiếng Anh Thương mại 1, Tùy chọn đối với khoá Tiếng Anh Thương mại 2 theo yêu cầu).

Business English Class Contents

* Morning CNN, BBC, Ted Talk, Pop song, Sitcom
One on One Speaking, Grammar, Writing, Vocabulary
Group Listening, Presentation, Reading, Expression
* Night Daily English / Intensive Grammar / Various writing

* Lớp học buổi sáng và buổi tối là tùy chọn cho sinh viên ký túc xá Banilad