Power Speaking

Khóa này được đào tạo tại cơ sở PINES MAIN

Đây là khóa học tiêu biểu của trường, đào tạo cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết một cách tổng quát. Trường phân chia năng lực tiếng Anh của học viên thành 10 cấp độ. Một ngày có 8 tiết chính quy và 3 tiết tự chọn.

Chương trình học:

Khóa học

Lớp 1:1

Lớp 1:4

Lớp tự chọn

Power Speaking

4 tiết

Speaking, Listening, Reading, Vocabulary & Grammar

4 tiết, 1 lớp 3-4 học viên

Pattern English, Discussion, General Conversation, Writing

2 tiết, 1 lớp tối đa 12 người

TOEIC Listening, Listening & Speaking, Listening & Dictation, Basic Guitar, Watch & Learn, Survival English, Business English

* Yêu cầu đầu vào: cấp độ 1-5

* Mặc dù lớp tự chọn không bắt buộc học viên phải tham gia nhưng nếu là học viên mới, bạn sẽ phải tham gia trong vòng 4 tuần đầu

* Lớp tự học bắt buộc (1 giờ): Học viên sẽ tự học 1 giờ tại phòng tự học của trường vào lúc 21 giờ