Khóa Business

KHÓA EFB (English for Business)

KHÓA HỌC THỜI GIAN TỐI ĐA LỚP 1:1 ANHH MỸ LỚP 1:1 FILIPINO LỚP NHÓM ANH MỸ LỚP NHÓM FILIPINO LỚP TỰ CHỌN
English for Business 8 weeks 1 3 1 1 2 (Lớp tự chọn)

•Yêu cầu đầu vào: A2+(pre-intermediate)
Tối thiểu 20 tuổi trở lên

Môn học khóa EFB (English for Business)

MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN CHI TIẾT
General Business English, English for Emails, Marketing & Advertising,
Meetings, Presentations, Telephoning, Tourism etc.
1:1 3 Filipino
1Native
Học viên tự chọn môn học theo nhu cầu (4 lớp học)
Listening +Discussion 1:6-8 Filipino Nâng cao kỹ năng Nghe bằng cách nghe hiểu ý chính và luyện tập bằng cách sử dụng vào hoạt động thảo luận.
Pattern English 1:6-8 Filipino Học mẫu câu và cấu trúc câu, sau đó tự đặt câu và thực hành ở nhiều ngữ cảnh khác nhau.
Speaking +Vocabulary 1:8-12 Native Học viên học từ vựng với giáo viên Bản ngữ, và đặc biệt cách sử dụng từ vựng đó trong các tình huống thực tế.