Khóa Giao tiếp

Là khóa học nổi tiếng của học viện, đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng  cơ bản: Nghe, nói, đọc và viết. Dựa trên thời lượng số tiết 1 kèm 1, khóa học được chia thành 2 loại: A và B.

Khóa họcGeneral AGeneral B
Lớp học 1:14 giờ: Giáo viên phụ trách là người Philippines.Mục tiêu lớp học là nâng cao kỹ năng giao tiếp và hiểu tiếng Anh từ căn bản. Học viên có thể tùy chọn môn học theo nhu cầu và mục tiêu của mình, bao gồm: Speaking, Listening, Reading, Writing, Daily Conversation, Basic Grammar, Pop Culture.6 giờ: Giáo viên phụ trách là người Philippines.Mục tiêu lớp học là nâng cao kỹ năng giao tiếp và hiểu tiếng Anh từ căn bản. Học viên có thể tùy chọn môn học theo nhu cầu và mục tiêu của mình, bao gồm: Speaking, Listening, Reading, Writing, Daily Conversation, Basic Grammar, Pop Culture.
Lớp học nhóm2 giờ: Giáo viên phụ trách là người bản xứ.Mục tiêu lớp học là tạo điều kiện giao tiếp giữa các học viên với nhau, để tăng khả năng hiểu và diễn đạt, tăng sự tự tin trong giao tiếp. Các môn học bao gồm: Effective Communicate, Supplementary Learning, Reading/ Listening.2 giờ: Giáo viên phụ trách là người bản xứ.Mục tiêu lớp học là tạo điều kiện giao tiếp giữa các học viên với nhau, để tăng khả năng hiểu và diễn đạt, tăng sự tự tin trong giao tiếp. Các môn học bao gồm: Effective Communicate, Supplementary Learning, Reading/ Listening.