KHÓA BUSINESS, TOEIC, IELTS

BUSINESS

Được chia thành khóa A và khóa B:

Khóa học

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI A

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI B

Lớp học 1:1

4 giờ: Giáo viên Filipino phụ trách. Môn học cung cấp bao gồm: Business Expresstion/ Grammar; Reading in Business Context, Writing in Business Context/ Grammar, Listening in Business.

6 giờ: Giáo viên Filipino phụ trách. Môn học cung cấp bao gồm: Business Expresstion/ Grammar; Reading in Business Context, Writing in Business Context/ Grammar, Listening in Business.

Lớp học nhóm

2 giờ: Giáo viên bản xứ phụ trách. Bao gồm các môn học như: Business English Discussion, Business Culture

2 giờ: Giáo viên bản xứ phụ trách. Bao gồm các môn học như: Business English Discussion, Business Culture.

 

TOEIC

Khóa học mang tính thực tiễn và hiệu quả trong việc đào tạo các kỹ năng cần thiết để học viên đạt điểm số cao hơn trong kỳ thi TOEIC.

Khóa học

TOEIC A

TOEIC B

Lớp học 1:1

4 giờ:  Giáo viên Filipino phụ trách: TOEIC Grammar, TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Writing.

6 giờ: Giáo viên Filipino phụ trách: TOEIC Grammar, TOEIC Listening, TOEIC Reading, TOEIC Writing, TOEIC Picture Recognition và thực hành kiểm tra TOEIC.

Lớp học nhóm

2 giờ: Giáo viên bản xứ phụ trách. Bao gồm các môn học: TOEIC Program Introduction, TOEIC Speaking.

2 giờ: Giáo viên bản xứ phụ trách. Bao gồm các môn học như: TOEIC Program Introduction, TOEIC Speaking.

 

IELTS

GEPA có một trung tâm đào đạo IELTS chính thức, nơi sinh viên có thể vừa học tập và làm bài thi thử IELTS được soạn bởi giáo viên chuyên nghiệp- các giáo viên được đào tạo IELTS hàng quý, nơi có cơ hội để đặt câu hỏi và thảo luận với giảm khảo IELTS thực sự. Trung tâm tài nguyên IELTS được quản lý bởi Hội đồng Anh và Trung tâm Đào tạo GEPA. Với không gian học tập hiệu quả cho phép sinh viên được tiếp cận với các tài liệu luyện thi, đề thi mẫu IELTS cũng như thông tin trong kỳ thi này.  

Khóa học

IELTS A

IELTS B

Lớp học 1:1

4 giờ:  Giáo viên Filipino phụ trách: IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing.

6 giờ: Giáo viên Filipino phụ trách: IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Reading1, IELTS Reading2, IELTS Writing1, IELTS Writing2.

Lớp học nhóm

2 giờ: Giáo viên bản xứ phụ trách. Bao gồm các môn học: IELTS Listening, IELTS Speaking.

2 giờ: Giáo viên bản xứ phụ trách. Bao gồm các môn học: IELTS Listening, IELTS Speaking.